Диана Далева

Защитен дисертационен труд на тема "Моделиране на ефективността на туристическата реклама в спортния туризъм" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: гл. ас. д-р Любомира Гръчка.