Димка Иванова

Защитен дисертационен труд на тема "Метрологични аспекти в химичните измервания" в професионално направление 4.2 Химически науки, научен ръководител: доц. д-р Петко Манджуков.