Дмитро Гергинов

Защитен дисертационен труд на тема "Особености на функционалния стил в руската и българската делова документация (актове за гражданско състояние)" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: доц. д-р Дорка Колчева.