Елица Димова

Защитен дисертационен труд на тема "Информационната политика на европейския съюз в контекста на устойчивото развитие на общността" в професионално направление 3.3 Политически науки, научен ръководител: проф. д.н. Лазар Копринаров.