Емил Френски

Защитен дисертационен труд на тема "Изследване и анализ на ефективни методи за времево и честотно мащабиране на говор" в професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, научен ръководител: проф. д-р Нина Синягина.