Галина Безинска

Защитен дисертационен труд на тема "Картографски методи за изобразяване съдържанието на тематичните карти в цифрова среда – проблеми и решения" в професионално направление 4.4 Науки за земята, научен ръководител: доц. д-р Пенка Кастрева.