Георги Малчев

Защитен дисертационен труд на тема "Развиване на познавателните умения у учениците при изучаване на електромагнитните явления (Раздел „Електромагнитно взаимодействие” в 9. клас)" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: доц д-р Радост Иванова Василева.