Христина Андонова

Защитен дисертационен труд на тема "Българската приказка между двете световни войни. Трансформации на приказното" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: доц. д-р Таня Стоянова.