Илина Лулейска

Защитен дисертационен труд на тема "Житийни текстове за св. Сава Освещени в историята на българската книжнина" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Маргарет Димитрова.