Иванка Сакарева

Защитен дисертационен труд на тема "Проблеми с еквивалентността при превода на правни термини от български на английски език (нотариални актове, пълномощни и декларации)" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Дияна Янкова.