Камелиа Александрова

Защитен дисертационен труд на тема "Южна Америка в полето на българската литературна действителност от Освобождението до първата половина на XX век" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: доц. д-р Роман Симеонов Хаджикосев.