Лидия Атанасова

Защитен дисертационен труд на тема "Личностни характеристики на специалисти по подбор на кадри" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: проф. д.пс.н. Людмил Кръстев.