Мария Касапова

Защитен дисертационен труд на тема "Структура и особености на общуването в социалната мрежа" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: проф. д.пс.н. Людмил Димитров Кръстев.