Мариана Манолева

Защитен дисертационен труд на тема "Приносът на Кирил Стефанов за съхраняване на пиринския фолклор чрез ансамбъл „Пирин“" в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, научен ръководител: проф д.н. Румен Потеров.