Марио Богданов

Защитен дисертационен труд на тема "Тренираност и спортна форма на висококвалифицирани състезатели по Таекуон-До ITF" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: проф. д-р Стоян Иванов Иванов.