Методи Трайков

Защитен дисертационен труд на тема "Математически модели и алгоритми за предсказване на пространствената структура на протеини" в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научен ръководител: проф. д-р Петър Миланов.