Милена Томанова

Защитен дисертационен труд на тема "Ролята на музикално-сценичните жанрове за формиране на интерес към музикалното изкуство при деца в начална училищна възраст" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: проф. д.изк.н. Филип Павлов.