Наделина Ивова

Защитен дисертационен труд на тема "Етимологичната фигура в българския език" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф д-р Лилия Иван Илиева.