Павел Филипов

Защитен дисертационен труд на тема "Темата за войната в кратките форми на Л. Н. Толстой" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова.