Радослав Чайров

Защитен дисертационен труд на тема "Синтез и анализ чрез HPLC на аналози на противовирусни препарати" в професионално направление 4.2 Химически науки, научен ръководител: доц. д-р Иванка Станкова.