Румяна Гьорева

Защитен дисертационен труд на тема "Функции на мониторинга в процеса на децентрализация на училищното образование" в професионално направление 1.1 Теория и управление на образованието, научен ръководител: проф д.п.н. Ваня Спасова Георгиева.