Румяна Попова

Защитен дисертационен труд на тема "Национализмът в Eвропейския съюз – тенденции в неговите проявления" в професионално направление 3.3 Политически науки, научен ръководител: доц. д-р Петя Пачкова.