Симеон Симов

Защитен дисертационен труд на тема "Светлината и осветлението в телевизионните жанрови формати" в професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство, научен ръководител: проф. д-р Цветан Недков.