Слава Костадинова-Петрова

Защитен дисертационен труд на тема "Специализирана кинезитерапия в двигателния режим на деца със спинална мускулна атрофия" в професионално направление 7.4. Обществено здраве, научен ръководител: проф. д-р Митко Мареков.