Соня Христова

Защитен дисертационен труд на тема "Социолингвистични аспекти на речевия етикет (руско – английски паралели)" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: доц. д-р Дорка Иванова.