Светлана Петрова

Защитен дисертационен труд на тема "Социална среда и професионална мотивация у военнослужещите в България" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Розина Попова.