Светлана Райчева

Защитен дисертационен труд на тема "Изпълнителско изкуство за детски музикален театър" в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, научен ръководител: проф. д.н. Филип Павлов.