Таня Христова

Защитен дисертационен труд на тема "Критерии за външно оценяване на училищната организация" в професионално направление 1.1 Теория и управление на образованието, научен ръководител: проф д.п.н. Ваня Спасова Георгиева.