Татяна Петкова

Защитен дисертационен труд на тема "Ролята на Русия в международните организации в началото на ХХI век (G- 8 и БРИКС)" в професионално направление 3.3 Политология, научен ръководител: проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова.