Цветомира Иванова

Защитен дисертационен труд на тема "Формиране на изследователски умения у учениците чрез обучението по „Човекът и природата”" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: доц. д-р Нино Михайлов.