Валентина Чилева

Защитен дисертационен труд на тема "Проблемните ситуации в обучението по математика за трети клас" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: доц. д-р Янка Стоименова.