Валентина Караганова

Защитен дисертационен труд на тема "Социално-педагогически анализ на наказанието пробация" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-рТраян Александров Попкочев.