Валери Димчев

Защитен дисертационен труд на тема "Методически подходи в обучението по тамбура в стилове от Югозападна България" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по..., научен ръководител: проф. д.изк.н. Йордан Гошев.