Весна Блажевска

Защитен дисертационен труд на тема "Личностно и социално измерение на домашното насилие над жени в Република Македония" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Русанка Манчева.