Вяра Цветанова

Защитен дисертационен труд на тема "Трансформация на семейството в процеса на изграждане на приемничеството" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Траян Попкочев.