Виктор Динев

Защитен дисертационен труд на тема "Дълговата криза в Еврозоната: Причини, последици и отражение върху икономиките на новите страни-членки" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: гл. ас.д-р Иван Тодоров.