Виолета Дикова

Защитен дисертационен труд на тема "Синдром на родителското отчуждение – психологически характеристики и особености" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: проф. д.пс.н. Людмил Кръстев.