Яна Манова-Георгиева

Защитен дисертационен труд на тема "Типологична характеристика на прозвищните имена в български и английски език" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: доц. д-р Антоанета Михайлова.