Йоанна Димитракаки

Защитен дисертационен труд на тема "Възможности за повишаване на конкурентоспособността на продукта на млекопреработвателните предприятия в Гърция" в професионално направление 3.7 Администрация и управление, научен ръководител: доц. д-р Милена Филипова.