Йорданка Динева

Защитен дисертационен труд на тема "Влиянието на личностните характеристики върху професионалния стрес при военнослужещите" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: проф. д.пс.н. Людмил Димитров Кръстев.