2018 година

 • Цветелина Бельовска

  Защитен дисертационен труд на тема "Менторството в обучението на служителите в публичната администрация" в професионално направление 3.7 Администрация и управление, научен ръководител: доц. д-р Валентин Василев.

 • Светлана Тимофеева

  Защитен дисертационен труд на тема "Възможности за развитие на конкурентния потенциал във фармацевтичната индустрия в България" в професионално направление 3.7 Администрация и управление, научен ръководител: проф. д-р Рая Мадгерова.

 • Благовеста Коюнджийска-Давидкова

  Защитен дисертационен труд на тема "Проблеми и перспективи за развитие на фамилния бизнес в България" в професионално направление 3.7 Администрация и управление, научен ръководител: доц. д-р Вяра Кюрова.

 • Ася Сотирова

  Защитен дисертационен труд на тема "Управление на човешките ресурси като фактор на иновационното развитие на индустриалните предприятия в България" в професионално направление 3.7 Администрация и управление, научен ръководител: проф. д-р Рая Мадгерова.

 • Янко Руменов

  Защитен дисертационен труд на тема "Формиране и оценяване на спортно-технически умения и знания от леката атлетика в прогимназиален етап на средните училища" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: доц. д-р Даниела Томова.

 • Елена Радованова

  Защитен дисертационен труд на тема "Методически и езикови проблеми и техни решения при обучение по математика на немски език в български висши училища" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: проф. д.п.н. Сава Гроздев.

 • Десислава Павлова

  Защитен дисертационен труд на тема "Бенчмаркинг на дестинации за винен туризъм" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: доц. д-р Илинка Терзийска.

 • Валери Пастармаджиев

  Защитен дисертационен труд на тема "Използване на компютърни технологии при обучението по музика в III и IV клас на общообразователното училище" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: доц. д-р Мария Горанова.

 • Магдалена Шекерлийска

  Защитен дисертационен труд на тема "Развиване на природонаучна компетентност чрез учебно-познавателни задачи върху химични процеси, изучавани в средното училище" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: доц. д-р Величка Димитрова.

 • Анна Андреева

  Защитен дисертационен труд на тема "Влияние на възпаленията на средното ухо, прекарани в ранна детска възраст, върху развитието на комуникативните умения" в професионално направление 7.4 Обществено здраве, научен ръководител: доц. д-р Катя Дионисиева.

 • Петър Арабаджийски

  Защитен дисертационен труд на тема "Предприемачество и мениджмънт на малките и средните предприятия в охранителния бизнес – в контекста на ефективния публичен мениджмънт" в професионално направление 3.7 Администрация и управление, научен ръководител: доц. д-р Валентин Василев.

 • Димитър Начев

 • Райна Стойчева

  Защитен дисертационен труд на тема "Играта като средство за социално развитие на децата със специални образователни потребности в общата образователна среда" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Пелагия Терзийска.

 • Милена Накова-Петрова

  Защитен дисертационен труд на тема "Десубстантивните названия в ръкописи от XIV век" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: доц. д-р Лъчезар Перчеклийски.

 • Тодор Капитанов

  Защитен дисертационен труд на тема "Съвременни аспекти за защита правата на работниците посредством синдикалното движение в България" в професионално направление 3.1 Социология, антропоплогия и науки за културата, научен ръководител: гл. ас. д-р Ангел Цветков.

 • Михаела Клечерова

  Защитен дисертационен труд на тема "Някои аспекти по разследването на транснационалната организирана престъпна дейност" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д.ю.н. Костадин Бобев.

 • Айше Авдикова

  Защитен дисертационен труд на тема "Модел на управление на социалната политика в Р. България - проблеми и перспективи" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: гл. ас. д-р Бойчо Стойчев.

 • Мария Паскалева

  Защитен дисертационен труд на тема "Управление на риска чрез суапи за дългово неизпълнение (CDS) в европейски контекст" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: проф. д-р Ганчо Ганчев.

 • Елефтария Коняри

  Защитен дисертационен труд на тема "Избягване на данъчното облагане в Гърция в контекста на политиката на ниски данъци в югоизточна Европа" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: проф. д-р Ганчо Ганчев.

 • Жанета Петкова

  Защитен дисертационен труд на тема "Социално осигуряване на самоосигуряващите се лица" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: доц. д-р Райна Койчева.

 • Шейх Салем Абубакер Бенафа

  Защитен дисертационен труд на тема "Устройство на територията – сравнително-правен анализ по йеменското и българското право" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д.ю.н. Методи Марков.

 • Николай Ников

  Защитен дисертационен труд на тема "Проактивни стратегии за управление на бизнеса с рециклиране на отпадъци" в професионално направление 3.7 Администрация и управление, научен ръководител: доц. д-р Кирил Палешутски.

 • Мариана Петрова

  Защитен дисертационен труд на тема "Джендър стереотипи и реклама: образът на жената в сп. „Жената днес“ в периода 2012-2016 г." в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: гл. ас. д-р Шабан Даракчи.

 • Емелина Заимова-Цанева

  Защитен дисертационен труд на тема "Зависимости между удовлетвореността от професионалната дейност и съвместното съжителство" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Бойко Николов.

 • Десислава Безинска-Шеинкова

  Защитен дисертационен труд на тема "Възможности за предотвратяване на конфликтни ситуации между участниците в пътното движение" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: проф. д.пс.н. Людмил Кръстев.

 • Ани Пълева

  Защитен дисертационен труд на тема "Психосоциални предпоставки за музикално-сценична изява на ученици" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Розина Попова.

 • Михайл Клечоров

  Защитен дисертационен труд на тема "Стрелковата подготовка в биатлона (контрол и система на подготовка при висококвалифицирани биатлонисти)" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: проф. д.п.н. Кирил Костов.

 • Веселин Мезеклиев

  Защитен дисертационен труд на тема "Актьорът–индивидуални характеристики, роли" в професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство, научен ръководител: доц. Костадин Бонев.

 • Карина Симеонова

  Защитен дисертационен труд на тема "Индивидуализираното потребление е развитието на културните индустрии в периода на Късната Модерност" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: гл. ас. д-р Лъчезар Антонов.

 • Василики Пападима

  Защитен дисертационен труд на тема "Социални умения, изразяване на емоции и управление на гнева при ученици със специални образователни потребности в клас" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: проф. д-р Станислава Стоянова.

 • Елени Мандрадзи

  Защитен дисертационен труд на тема "Самооценка и адаптация към средата на ученици от 13-16 годишна възраст" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Мария Мутафова.

 • Ставрула Румбу

  Защитен дисертационен труд на тема "Взаимовръзка между говоренето на себе си (вътрешния монолог) като когнитивен стил, екипните роли и екипната кохезия при 16-18 годишни гръцки волейболисти" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: проф. д-р Станислава Стоянова.

 • Евстратиос Панделис

  Защитен дисертационен труд на тема "Приложение на информационните и комуникационните технологии в образованието на деца с лека степен на умствена изостаналост" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Николай Цанков.

 • Пламен Червенков

  Защитен дисертационен труд на тема "Сравнителен политически анализ на регионалната политика на ЕС за периодите 2007 – 2013 г. и 2014-2020 г." в професионално направление 3.3 Полиитически науки, научен ръководител: проф. д-р Борис Манов.

 • Десимира Юрукова

  Защитен дисертационен труд на тема "Придобиване на собственост по приращение" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: доц. д-р Солунка Попова.

 • Вероника Георгиева

  Защитен дисертационен труд на тема "Диагностика и оценяване на бързината и издръжливостта на 14 – 16 годишни състезателки по хокей на трева" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: доц. д-р Чавдар Коцев.

 • Благой Калпачки

  Защитен дисертационен труд на тема "Система за диагностика и оценяване при подбор на 13-15 годишни боксьори" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: доц. д-р Кремка Станкова.

 • Миряна Стояновска

  Защитен дисертационен труд на тема "Промени в личностния профил на обучаващи се в психотерапия студенти" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Русанка Манчева.

 • Слагяна Ангелкоска

  Защитен дисертационен труд на тема "Особеностите на личността и професионално ориентиране в периода на юношеството" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Русанка Манчева.

 • Виктор Серафимов

  Защитен дисертационен труд на тема "Прекратяване на международни договори" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: доц. д-р Николай Марин.

 • Илиан Точев

  Защитен дисертационен труд на тема "Ролята на националните парламенти в законодателния процес на Европейския съюз преди и след Договора от Лисабон" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: доц. д-р Николай Попов.

 • Сотир Иванов

  Защитен дисертационен труд на тема "Социално-икономическа характеристика на населението от Югозападна Тракия (районите на Средна Струма и Средна Места), от края на III в. пр. Хр. до средата на I в. сл. Хр." в професионално направление 2.2. История и археология, научен ръководител: проф. д.н. Калин Порожанов.

 • Росен Илиев

  Защитен дисертационен труд на тема "Родопска морфотектоника и връзката й с регионалната сеизмична опасност" в професионално направление 4.4 Науки за земята, научен ръководител: доц. д-р Красимир Стоянов.

 • Ставрос Киотсекоглу

  Защитен дисертационен труд на тема "Мегалитни паметници от Егейска Тракия. Антропологически аспекти" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научни ръководители: проф. д.н.к. Васил Марков и гл. ас. д-р Димитрия Спасова.

 • Жива Господинова

  Защитен дисертационен труд на тема "Икономическа либерализация и социални промени в страните от Централна Америка (80-те -90-те г. на ХХ век)" в професионално направление 2.2 История и археология, научен ръководител: доц. д-р Елеонора Пенчева.

 • Спасимир Тренчев

  Защитен дисертационен труд на тема "Човекът зад аватара на литературния кибергерой в романите на Кори Доктороу „Ден за ден в магическото кралство“ и „Непознато място“ и в „Невромантик“ на Уилям Гибсън" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: доц. д.ф.н. Гергана Апостолова.

 • Мая Стоева

  Защитен дисертационен труд на тема "Модел за формиране на социални компетентности у учениците чрез проектно базирано обучение по теоретични технически предмети (гимназиален етап)" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по..., научен ръководител: доц. д-р Диана Митова.

 • Василена Спасова

  Защитен дисертационен труд на тема "Развитие на емоционалната интелигентност на 6-7-годишните деца чрез възприемане на музика" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Веска Вардарева.

 • Мая Стоянова

  Защитен дисертационен труд на тема "Приложение на информационните технологии в обучението по математика в гимназиалната степен на средното училище" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: доц. д-р Костадин Самарджиев.

 • Радослава Топалска

  Защитен дисертационен труд на тема "Проектната дейност в обучението по математика в трети клас" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: проф. д-р Ангелина Манова.

 • Ива Стаменова

  Защитен дисертационен труд на тема "Развитие на четивната грамотност на учениците в ІV клас в условията на проектна учебна дейност" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Красимира Марулевска.

 • Еньо Савов

  Защитен дисертационен труд на тема "Съвет за Сигурност на Организацията на Обединените Нации – Варианти за реформа" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: доц. д-р Николай Марин.

 • Невена Малакова

  Защитен дисертационен труд на тема "Разнообразие и разпространение на херпетофауната в защитена зона „Орановски пролом - Лешко" в професионално направление 4.4 Науки за земята, научен ръководител: доц. д-р Лидия Сакелариева.

 • Мирослав Иванов

  Защитен дисертационен труд на тема "Неоген-кватернерна еволюция на релефа в поречието на Средна Струма, в участъка между Скринския и Орановския пролом" в професионално направление 4.4 Науки за земята, научен ръководител: доц. д-р Красимир Стоянов.

 • Магдалена Николова-Цанева

  Защитен дисертационен труд на тема "Изразяване на негация на морфологично равнище в българския и английския език – структурно-семантични и функционални паралели" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Елисавета Бояджиева.

 • Милана Влахова-Илкова

  Защитен дисертационен труд на тема "Осъзнаване ладовата структура на песента – съществена част от специализираното обучение по народно пеене" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: доц. д-р Мария Горанова.

 • Василики Касиора

  Защитен дисертационен труд на тема "Агресивно поведение и самоуважение при ученици от 8 до 15 години" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Русанка Манчева.

 • Миглена Тренчева

  Защитен дисертационен труд на тема "Анализ на основните показатели и регулатори за банкова дейност в съответствие с промените в банковите и счетоводни стандарти" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: доц. д-р Елена Ставрова.

 • Панайота Триперина

  Защитен дисертационен труд на тема "Стратегическото управление на гръцкия банков сектор преди и след глобалната финансова криза: фокус върху гръцките банкови филиали - дъщерни компании в България и Румъния" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: проф. д-р Ганчо Ганчев.

 • Васил Михайлов

  Защитен дисертационен труд на тема "Възпроизводство на човешкия капитал в условията на икономика базирана на знанието" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: проф. д-р Мария Кичева.

 • Василиса Валеова

  Защитен дисертационен труд на тема "Интегриране на тримерното моделиране чрез изграждане на разширена реалност в технологичното обучение" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: проф. д-р Сашко Плачков.

 • Стефан Йорданов

  Защитен дисертационен труд на тема "Акордеонният акомпанимент в танцовото изкуство на фолклорна основа (методически насоки на приложение)" в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, научен ръководител: проф. д-р Иванка Влаева.

 • Цветанка Гаврилова-Иванова

  Защитен дисертационен труд на тема "Европейски състезателни бални танци през XX – XXI век – методика на усвояване" в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, научен ръководител: доц. д-р Златин Костов.

 • Невена Крумова

  Защитен дисертационен труд на тема "Еросът във феноменологичен контекст" в професионално направление 2.3 Философия, научен ръководител: проф. д.ф.н. Валентин Канавров.

 • Деян Димитров

  Защитен дисертационен труд на тема "Енергийна политика на Европейския съюз в Черноморския регион" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова.

 • Теодора Иванова

  Защитен дисертационен труд на тема "Mеждународни стандарти в правосъдието в интерес на децата" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова.

 • Нона Кринчева

  Защитен дисертационен труд на тема "Принципи в клавирната педагогическа система от края на ХIХ и началото на XX век в България" в професионално направление 1.3 Пеадгогика на обучението по ..., научен ръководител: проф. д-р Иванка Валева.

 • Параскеви Мораити

  Защитен дисертационен труд на тема "Ефект на музикалните стимули върху лицевото изражение на емоциите при обучението на деца със синдром на Даун (на 7-12 години)" в професионално направление 1.2 Пеадгогика, научен ръководител: проф. д.н. Добринка Тодорина.

 • Мирослав Терзийски

  Защитен дисертационен труд на тема "Дигитални технологии и политически елит" в професионално направление 3.3. Политически науки, научен ръководител: доц. д-р Петя Пачкова.

 • Арбен Арифи

  Защитен дисертационен труд на тема "Политическите и религиозните идеи на Константин Велики" в професионално направление 3.3. Политически науки, научен ръководител: доц. д-р Петя Пачкова.

 • Цветелина Ангелова

  Защитен дисертационен труд на тема "Названия на състояния и процеси, отразяващи репродуктивните функции на жената в българския език" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: доц. д-р Борислав Попов.

 • Ангелина Василева

  Защитен дисертационен труд на тема "Лексиката в Речника на Александър Лвович Дювернуа" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Антони Стоилов.

 • Галина Никодимова

  Защитен дисертационен труд на тема "Константин Петкович като езиковед и лексикограф" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Лилия Илиева.

 • Антония Методиева

  Защитен дисертационен труд на тема "Форми на проявление на административния договор в местната власт" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: доц. д-р Веселина Канатова-Бучкова.

 • Петър Русев

  Защитен дисертационен труд на тема "Кинематографичната съдба на пет знаменити романа" в професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство, научен ръководител: проф. д-р Цветан Недков.

 • Василиса Каръкова

  Защитен дисертационен труд на тема "Управление на иновациите в професионалното образование и обучение" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: доц. д-р Теменужка Каролова Хроми-Жигалова.