Айше Авдикова

Защитен дисертационен труд на тема "Модел на управление на социалната политика в Р. България - проблеми и перспективи" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: гл. ас. д-р Бойчо Стойчев.