Ани Пълева

Защитен дисертационен труд на тема "Психосоциални предпоставки за музикално-сценична изява на ученици" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Розина Попова.