Анна Андреева

Защитен дисертационен труд на тема "Влияние на възпаленията на средното ухо, прекарани в ранна детска възраст, върху развитието на комуникативните умения" в професионално направление 7.4 Обществено здраве, научен ръководител: доц. д-р Катя Дионисиева.