Антония Методиева

Защитен дисертационен труд на тема "Форми на проявление на административния договор в местната власт" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: доц. д-р Веселина Канатова-Бучкова.