Арбен Арифи

Защитен дисертационен труд на тема "Политическите и религиозните идеи на Константин Велики" в професионално направление 3.3. Политически науки, научен ръководител: доц. д-р Петя Пачкова.