Ася Сотирова

Защитен дисертационен труд на тема "Управление на човешките ресурси като фактор на иновационното развитие на индустриалните предприятия в България" в професионално направление 3.7 Администрация и управление, научен ръководител: проф. д-р Рая Мадгерова.