Благовеста Коюнджийска-Давидкова

Защитен дисертационен труд на тема "Проблеми и перспективи за развитие на фамилния бизнес в България" в професионално направление 3.7 Администрация и управление, научен ръководител: доц. д-р Вяра Кюрова.