Благой Калпачки

Защитен дисертационен труд на тема "Система за диагностика и оценяване при подбор на 13-15 годишни боксьори" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: доц. д-р Кремка Станкова.