Десимира Юрукова

Защитен дисертационен труд на тема "Придобиване на собственост по приращение" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: доц. д-р Солунка Попова.